تبلیغات

تلاوت قراء مصری

 مجمع نشرقرآن شهرستان گنبد

1 - سوره مریم - 53 دقیقه                                                                               

2 - سوره آل عمران - 24 دقیقه

3 - سوره انبیاء - آیه 83 و سوره حج - 54 دقیقه

4 - سوره انسان (دهر) - 21 دقیقه

5 - سوره قمر - الرحمن - قصار السور - 50 دقیقه

6 - سوره حجرات - آیه 13 و سوره ق - 27 دقیقه

7 - سوره هود - آیه 46 -33 دقیقه

8 - سوره نحل و اسراء - 30 دقیقه

9 - سوره نور - آیه 21 - 50 دقیقه

10 - قصار السور - 10 دقیقه

11 - سوره قریش - 1 دقیقه

12 - سوره تکویر و قصار السور - 14 دقیقه

13- سوره عنکبوت و روم - قاهره - مسجد امام حسین (ع) - 26 دقیقه

14 - سوره بقره - 32 دقیقه - مصر - شهر میت غمر - سال 1986

15 - سوره ابراهیم - قاهره - امسیة الدینیه - 28 دقیقه

16 - سوره فصلت و شمس - 28 دقیقه

17 - سوره مجادله - دهر - قصارالسور - 33 دقیقه

18 - سوره توبه و یونس - 26 دقیقه

19 - سوره زخرف و مطففین - استاد شحات محمد انور - 21 دقیقه

20 - سوره یوسف - استاد شحات محمد انور - 57 دقیقه

1 - سوره مریم - 33 دقیقه

2 - سوره تکویر - 7 دقیقه

3 - سوره واقعه - 29 دقیقه - این تلاوت در کویت ضبط شده است .

4 - سوره ضحی و انشراح - 9 دقیقه

5 - سوره بروج و قصار السور - 28 دقیقه - این تلاوت در سوریه ضبط شده است .

6 - سوره فصلت - 4 دقیقه

7 - سوره قمر و الرحمن - 21 دقیقه - این تلاوت در پاکستان ضیط شده است .

8 - سوره حج و بلد - 44 دقیقه

9 - سوره حشر و تکویر - 27 دقیقه

10 - سوره انبیاء - 30 دقیقه

11 - سوره حجرات و ق - 18 دقیقه - این تلاوت در سال 1986 اجرا شده است .

12 - سوره مائده و قیامت - 32 دقیقه

مصاحبه تصویری شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد - 11 دقیقهمجمع نشرقرآن شهرستان گنبد

1- سوره انبیاء - قصار السور - 29 دقیقه

2 - سوره اسراء - حاقه - بلد - 32 دقیقه

3 - سوره بقره - آیه 284 - 29 دقیقه

4 -سوره بروج - 5 دقیقه

5 - سوره قمر - الرحمن - 39 دقیقه

6 - قصار السور - 23 دقیقه

7 - سوره انعام - آیه 59 - 27 دقیقه - اجرا در رادیو کویت

8 - سوره اسراء - 23 دقیقه - 26 دقیقه

9 - سوره انعام - 31 دقیقه

10 -سوره انعام و قصار السور -  42 دقیقه - اجرا در سوریه

10 - سوره بقره - آیه 253 - 29 دقیقه

11 - سوره یس - 19 دقیقه

12 - سوره نساء- 23 دقیقه

13 - سوره هود - 27 دقیقه

14 - سوره فرقان - 21 دقیقه

15 - سوره شمس و تین - 13 دقیقه

16 - سوره انعام و قصار السور  - 42 دقیقه - اجرا در سوریه

1 - سوره بقره و قصارالسور - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 44 دقیقه

2 - سوره دهر و تکویر - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 31 دقیقه

3 - سوره دخان و جاثیه - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 28 دقیقه

4 - سوره اسراء - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 8 دقیقه

5 - سوره های قصارالسور - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 28 دقیقه

6 - سوره حجرات - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 19 دقیقه

7 - سوره حجرات و قاف - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 29 دقیقه

8 - سوره مریم - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 26 دقیقه

9 - سوره نجم و قمر - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 27 دقیقه

10 - سوره نور - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 39 دقیقه

11 - سوره یوسف - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 8 دقیقه

12 - سوره یوسف - استاد عبدالفتاح شعشاعی - 39 دقیقه

13 - سوره آل عمران - 4 دقیقه

14 - سوره فتح - حجرات و قصار - 54 دقیقه

15 - سوره فصلت و قصارالسور - 38 دقیقه

16 - سوره کهف و الرحمن - 38 دقیقه

17 -سوره نجم و قمر و الرحمن - 42 دقیقه

18 - سوره توبه - 29 دقیقه

19 - سوره انعام - آیه 74 - 32 دقیقه

20 - سوره انسان - 41 دقیقه

21 - سوره فاطر و بینه - 31 دقیقه

22 - سوره فاطر - 57 دقیقه

23 - سوره حجر - 26 دقیقه

24 - سوره مجادله و حشر - 14 دقیقه

25 - سوره نجم و قصارالسور - 34 دقیقه

26 - سوره نساء -  آیه 19 - 44 دقیقه

27 - قصار السور - 40 دقیقه

28- سوره آل عمران - 4 دقیقه

29 - سوره فتح - حجرات و قصار - 54 دقیقه

30 - سوره فصلت و قصارالسور - 38 دقیقه

31 - سوره کهف و الرحمن - 38 دقیقه

32 - سوره نجم و قمر و الرحمن - 42 دقیقه

33 - سوره توبه - 29 دقیقه

1 - سوره آل عمران - 28 دقیقه

2 - سوره انعام - 28 دقیقه

3 - قصار السور - 10 دقیقه

4 - سوره فرقان - 23 دقیقه

5 - سوره قمر - بروح - 26 دقیقه

6 - قصار السور - 26 دقیقه

7 - سوره قیامت - 13 دقیقه

8 - سوره مریم - 14 دقیقه

9 - سوره مرسلات - 6 دقیقه

10 - سوره مزمل - 10 دقیقه

11 - سوره نور - 21 دقیقه

12 - سوره توبه - 17 دقیقه - این تلاوت در سال 1935 و در دوران جوانی استاد محمد  رفعت اجرا شده است .

13 - زندگینامه صوتی به زبان عربی استاد محمد رفعت - 90 دقیقه - پخش از رادیو قرآن قاهره

14 - تلاوت سوره هود - استاد محمد رفعت - 40 دقیقه

1 - بقره - آیه 238 - سوره طارق و انشراح -  34 دقیقه

2 - سوره فاطر - از اول سوره - 23 دقیقه - این تلاوت در سال 1975 در کشور عراق اجرا شده است .

3 - سوره فرقان و حاقه - 27 دقیقه

4 - سوره ق و ذاریات - 34 دقیقه

5 - سوره قصص - 34 دقیقه

6 - سوره حج - 32 دقیقه

7 - سوره حجرات - ق - طارق - انشراح - 36 دقیقه

8 - سوره لقمان - 51 دقیقه - استودیویی

9 - سوره مریم - حاقه - 55 دقیقه

10 - سوره نجم - قمر - رحمن - 61 دقیقه

11 - سوره الرحمن - 10 دقیقه

12 - قصارالسور - 7 دقیقه

13 - سوره تحریم - حاقه - 38 دقیقه

14 - سوره یوسف - حاقه - 49 دقیقه

15 - سوره یوسف - 48 دقیقه - این تلاوت در سال 1975 اجرا شده است .

16 - 9 مقطع زیبای تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

17 - سوره حاقه - استاد مصطفی اسماعیل - 7 دقیقه

18 - سوره حاقه - استاد مصطفی اسماعیل - 13 دقیقه

1 - سوره فرقان - 8 دقیقه

2 - سوره مریم - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 29 دقیقه

3 - سوره آل عمران - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 32 دقیقه

4 - سوره انفال - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 27 دقیقه

5 - سوره بقره  - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 26 دقیقه

6 - سوره اسراء - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 7 دقیقه

7 - سوره قاف و ذاریات - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 36 دقیقه

8 - قصارالسور - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 26 دقیقه

9 - سوره مریم - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 29 دقیقه

10 - سوره نجم و قمر - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 27 دقیقه

11 - سوره نساء - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 29 دقیقه

12 - سوره نساء - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 23 دقیقه

13 - سوره صاقات - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 28 دقیقه

14 - سوره طه - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 26 دقیقه

15 - سوره واقعه و حدید - استاد شعبان عبدالعزیز صیاد - 27 دقیقه

1 - استاد ابوالعینین شعیشع - تلاوت سوره اسراء - 27 دقیقه

2 - استاد ابوالعینین شعیشع - سوره حج - 5 دقیقه

3 - استاد ابوالعینین شعیشع - سوره نجم و قمر - 55 دقیقه

1 - سوره اعراف - 63 دقیقه

2 - سوره بقره - 17 دقیقه - این تلاوت در سال 1980 اجرا شده است .

3 - سوره بقره - 58 دقیقه

4 - سوره بقره - 59 دقیقه

5 - سوره فرقان - 67 دقیقه - این تلاوت در سال 1977 اجرا شده است .

6 - سوره قصص و عنکبوت و حاقه - 47 دقیقه

7 - قصارالسور - 7 دقیقه

8 - سوره حدید - 20 دقیقه

9 - سوره نور - 49 دقیقه

10 - سوره تکویر - 4 دقیقه

11 - سوره یوسف - 49 دقیقه

12 - سوره دخان - 63 دقیقه

13 - سوره تکویر - 4 دقیقه


1 - سوره آل عمران - 29 دقیقه - این تلاوت در سوریه ضبط شده است .

2 - سوره بقره - 22 دقیقه

3 - سوره حشر - 40 دقیقه

4 - سوره حجرات - ق - این تلاوت در مسجد القصی اجرا شده است .

5 - سوره هود - 29 دقیقه

6 - سوره ق - الرحمن - 28 دقیقه - این تلاوت در کویت اجرا شده است .

7 - سوره روم - 34 دقیقه

8 - سوره صف - قصار السور - 30 دقیقه - این تلاوت در سوریه اجرا شده است .

9 - سوره توبه - 24 دقیقه

10 - سوره یوسف - 45 دقیقه

11 - سوره بقره - 51 دقیقه

12 - سوره انفطار - فجر - بلد - 29 دقیقه

13 - سوره اسرا - 27 دقیقه

14 - سوره فتح - حجرات - قاف - 56 دقیقه

15 - سوره حج - 49 دقیقه

16 - سوره رعد - اجرا در لیبی - 49 دقیقه

:: لینک ثابت
ن : majmae-nashr
ت :
بازدید : 22
نظرات : 0
معرفی مجمع

 بسم الله الرحمن الرحیم

u619_20130802_23.jpg

مجمع نشرقرآن شهرستان گنبد به همت عده ای از جوانان مومن ومتعهد در رمضان سال1370بارویکرد پیشرفت سطح قرآن جوانان شهر وجذب جوانان به مسائل قرآنی این مجمع بامدیریت استاد مکی مومنی که یکی داوران استانی وکشوری به شمار می آیدویکی از مربیان ومدیر دارالقرآن المبین در شهرهستند تاسیس شدکه تاکنون قراء مجمع حائز رتبه های استانی وکشوری متعددی شده اند.

a65_20130710_22.jpg
:: لینک ثابت
ن : majmae-nashr
ت :
بازدید : 42
نظرات : 1